loader

SONDA

Ustawa śmieciowa

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Dokumenty - województwo: Wielkopolskie

 

Uchwały i Stanowiska Rady Wojewódzkiej SLD z dnia 19 maja 2012r.

 

Stanowisko Rady Wojewódzkiej SLD z dnia 19 maja 2012 r.

  w sprawie odpisów podatkowych.

 

Wielkopolska Rada Wojewódzka SLD Województwa Wielkopolskiego na posiedzeniu w dniu 19 maja 2012 roku z satysfakcją przyjęła informację o tym, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka przyjęła do realizacji wyborczy postulat SLD (152 strona Programu „Jutro Bez Obaw”) o możliwości odpisu 1% podatku od podmiotów gospodarczych na rzecz wybranej Uczelni lub Instytutu Badawczego.

Apelujemy do rządu o przyjęcie stosownych rozwiązań prawnych.

 

Stanowisko
Rady Wojewódzkiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Poznaniu
w sprawie poparcia działań działkowców – członków Polskiego Związku Działkowców - w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

 

W dniu 28 czerwca br. Trybunał Konstytucyjny będzie rozpatrywał wniosek I Prezesa Sądu Najwyższego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Ustawa uchwalona przez Sejm RP 8 maja 2005r. reguluje sprawy funkcjonowania i rozwoju ogrodnictwa działkowego.  Zapisy ustawy sprawdziły się w praktyce i spotkały się ze społecznym poparciem polskich działkowców wywodzących się w większości z biedniejszej części społeczeństwa.

Polskie ogrodnictwo działkowe ma bogatą i długą historię. Potrzebę istnienia i wspierania rozwoju ogrodów działkowych w polskich miastach dostrzegała zawsze polska lewica. Ustawa o ogrodach działkowych uchwalana była przy wsparciu wszystkich posłów polskiej lewicy. Atak na ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych ze strony partii prawicowych a obecnie przez I Prezesa Sądu Najwyższego spowodował głębokie zaniepokojenie środowiska działkowców i wywołał liczne protesty.

Rada Wojewódzka SLD w Poznaniu popiera protesty działkowców sprzeciwiające się zmianie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i wyraża stanowisko, że zmiana ustawy spowoduje otwarcie dostępu do terenów ogrodów działkowych dla grup biznesu, spowoduje likwidacje wielu ogrodów i tym samym pogorszy warunki życia dużej części polskiego społeczeństwa.

 

STANOWISKO RADY WOJEWÓDZKIEJ

SOJUSZU LEWICY DEMOKRATYCZNEJ W WIELKOPOLSCE

W SPRAWIE PRYWATYZACJI KOPALŃ W REGIONIE KONIŃSKIM

 

Rada Wojewódzka Sojuszu Lewicy Demokratycznej  z niepokojem  obserwuje bierną postawę Ministra Skarbu Państwa w  sprawie rozmów jakie toczą związki zawodowe KWB Konin i KWB Adamów z przedstawicielami ZE PAK w sprawie gwarancji zatrudnienia dla pracowników prywatyzowanych kopalń Konin i Adamów. Prowadzone przez związkowców rozmowy z przedstawicielami ZE PAK, na obecnym etapie nie doprowadziły do podpisania porozumienia w sprawie gwarancji zatrudnienia pracowników tych zakładów oraz pakietu socjalnego.

Rada Wojewódzka SLD uznaje, że w obecnej konfliktowej sytuacji minister Skarbu Państwa powinien aktywnie zaangażować się do prowadzonych negocjacji w celu włączenia do umowy prywatyzacyjnej zapisów dot. spraw społecznych, deklarowanych w złożonej przez inwestora ofercie.

Rada Wojewódzka SLD wyraża obawę, że proces prywatyzacyjny wspomnianych kopalń może przyczynić się do zwolnień pracowników i wzrostu bezrobocia w regionie.

 Rada Wojewódzka SLD apeluje więc  do Marszałka Województwa Wlkp. Pana Marka Woźniaka oraz  Sejmiku Województwa Wlkp. o zabezpieczenie środków i przygotowanie programu aktywizacji  zawodowej osób, których mogą dotknąć zwolnienia z pracy.

 

  Poznań, 19 maja 2012 r.                                                                    Rada Wojewódzka SLD w Poznaniu              

 

 
PROGRAM  DZIAŁANIA  SLD  W  WOJEWÓDZTWIE  WIELKOPOLSKIM
NA  KADENCJĘ  2012 – 2016

 

Polsce potrzebna jest nowoczesna i mądra lewica, osadzona historycznie głębokimi korzeniami, obiektywnie rozliczona z PRL–em, z jednoznacznie określonymi wartościami, które wyznaczają cele i kierunki działania oraz wskazują środowiska społeczne i zawodowe na rzecz których ma działać. Lewica, która nie wspiera liberalnych rozwiązań gospodarczych, a wspiera człowieka, realizację jego konstytucyjnego prawa do równego startu do edukacji i pracy, prawa do godnych warunków pracy i godziwej płacy, dostępu do nieodpłatnej opieki medycznej, zabiega o zapewnienie godnych warunków życia dla emerytów i rencistów, ale także dla ludzi w sile wieku i młodzieży.

Uważamy, że Sojusz Lewicy Demokratycznej jest taką partią.

Sojusz Lewicy Demokratycznej także w naszym regionie przeżywa trudny okres spadku popularności w odbiorze społecznym, ale i kryzysu tożsamości oraz osłabienia wewnętrznej mobilności struktur.

    Mimo tych słabości, w szeregach członków SLD, w naszym województwie, tkwi znaczny potencjał i możliwości organizacyjne. Są wśród nas parlamentarzyści i samorządowcy piastujący poczesne funkcje, są ludzie nauki i kultury, ludzie związani z gospodarką i wychowaniem. Posiadamy struktury w każdym powiecie i w zdecydowanej większości gmin. Mamy – mimo wielu przykładów niechęci do nas i tego, co prezentujemy – możliwości publicznego demonstrowania naszych poglądów i stanowisk w kwestiach kluczowych dla państwa i dla społeczności, w których funkcjonujemy.

   Na kadencję 2012 – 2016 staje przed nami zadanie odbudowy społecznego zaufania i umocnienia organizacyjnego, a także merytorycznego włączenia się do toczącej się debaty na temat tożsamości i przyszłości polskiej lewicy. Aby to osiągnąć, należy podjąć następujące działania:

 

 

W zakresie wewnętrznej organizacji i działania struktur partyjnych :

- uporządkować struktury SLD w powiatach pod względem organizacyjnym i członkowskim, więcej uwagi poświęcać sympatykom (osobom  niezrzeszonym, ale chętnym do współpracy),

- wzmacniać znaczenie i rolę podstawowych struktur partyjnych w terenie (zwłaszcza kół terenowych i rad powiatowych), podejmować i propagować inicjatywy oddolne rodzące się w terenie,

- nie ustawać w działaniach na rzecz pozyskiwania nowych członków, szczególnie ludzi młodych, wykazujących zainteresowanie polityką i chętnych do działania publicznego, mających doświadczenie w działaniach organizacji młodzieżowych i pozarządowych,

- inspirować podejmowanie przez nasze struktury oraz przez pojedynczych członków i sympatyków działań prospołecznych, służących budowaniu zaplecza obywatelskiego niezbędnego dla pozyskania poparcia społecznego,

-inicjować i wspierać działanie związanych z lewicą organizacji, stowarzyszeń i ruchów społecznych oraz zwiększać aktywność działających w nich naszych członków,

- rozwijać współpracę z organizacjami pracowniczymi, strukturami związkowymi  i samorządami zawodowymi w zakresie obrony ludzi pracy najemnej, ochrony praw pracowniczych i przeciwdziałaniu dyskryminacji na rynku pracy, a także z organizacjami zrzeszającymi małych i średnich przedsiębiorców – w celu obrony ich interesów w konfrontacji z wielkimi przedsiębiorstwami i koncernami,

- utrzymywać dobre kontakty z lokalnymi mediami i prezentować w nich aktywność naszych struktur i poszczególnych członków (zwłaszcza sprawujących różne funkcje w życiu publicznym).

 

W zakresie działań politycznych:

-         powołać wojewódzki zespół profesjonalistów, dla bieżącego monitorowania społecznych nastrojów i tendencji, przygotowywania badań i opinii przydatnych w bieżących działaniach politycznych, a w szczególności w okresach przedwyborczych

-         zespołowi temu powierzać przygotowywanie materiałów promocyjnych oraz dokumentów programowych przed kampaniami politycznymi, a także wspieranie przedsięwzięć partii w zakresie promocji i komunikacji medialnej,

-          uruchamiać w powiatach (w miarę możliwości osobowych i organizacyjnych) lewicowe kluby dyskusyjne, których celem byłoby rozwijanie dyskusji na temat tożsamości lewicy i perspektyw funkcjonowania SLD w zmieniającej się rzeczywistości politycznej w kraju,

-         wprowadzić na poziomie województwa kształcenie liderów SLD

-         organizować konferencje związane z realizacją celów programowych partii.

 

W zakresie współpracy z samorządami :

-         rozwijać współpracę struktur SLD z samorządami lokalnymi wszystkich szczebli (również tam, gdzie nie sprawujemy władzy) – poprzez naszych reprezentantów w tych ciałach,

-         utrzymywać ścisłą więź między strukturami partyjnymi wszystkich szczebli a klubami radnych lewicy (funkcjonującymi nie tylko pod szyldem SLD),

-         upubliczniać problemy lokalnych środowisk i grup społecznych, występować poprzez naszych reprezentantów w samorządzie z propozycjami ich rozwiązania,

-         zachęcać do współpracy osoby o poglądach lewicowych, mogące wspierać nasze przedsięwzięcia lokalne i być kandydatami do udziału w lokalnych wyborach,

-         organizować szkolenia, seminaria i instruktaże poszerzające kompetencje  naszych członków i sympatyków w gminach i małych miejscowościach na terenie województwa,

-         poprzez naszych parlamentarzystów występować z inicjatywami ustawowymi zwiększającymi uprawnienia samorządów i poprawiającymi ich możliwości finansowe.

 

W zakresie rozwoju społecznego i gospodarczego :

-         w działalności parlamentarzystów i samorządowców SLD przywiązywać większą wagę do rozwiązywania problemów społecznych i zwracać uwagę na niwelowanie rażących dysproporcji ekonomicznych oraz wspierania osób i grup społecznych najbardziej potrzebujących,

-         wykazywać stałe zainteresowanie przez naszych parlamentarzystów i samorządowców wszystkich szczebli stanem wykorzystania środków unijnych przyznanych Wielkopolsce,

-         dokładać starań, by przy użyciu środków unijnych likwidować dysproporcje między poziomem życia w różnych częściach województwa, jak również dysproporcji między aglomeracjami miejskimi a rolniczą prowincją,

-         stymulować w sposób szczególny rozwój nowoczesnego rolnictwa, modernizację infrastruktury drogowej i kolejowej, tworzenie warunków do inwestowania oraz rozwijania nowoczesnych technologii,

-         przywiązywać należytą wagę do rozwoju placówek kształcenia na wszystkich poziomach i zapewnienia jednakowych możliwości kształcenia młodzieży i warunków startu życiowego, bez względu na status materialny i miejsce zamieszkania, przeciwstawiać się likwidacji szkół publicznych na różnych poziomach,

-         podejmować różnorodne działania mające na celu zwiększenie dostępności do publicznych przedszkoli i żłobków.

 

 

                                                                                              VI Zjazd Wojewódzki  SLD

Poznań, 21.04.2012 r.                                                       Województwa Wielkopolskiego